باز آفرینیی از واقعیتی به طعم شوکران

 

«گفتنی های پیرامون رومان « کفتر بازان

ربا نی بغلانی

جلوه های فر هنگ مردم ، در رمان کفتر بازان

دستگیر نایل

حمید عبیدی

کفتر بازان » رمان تازۀ ببرک ارغند »
کفتر بازان تصویری از زندگی
-((کفتر بازان))

باز تاب ویژه گیهای گویشی در

آفرینشهای داستانی ببرک ارغند

پوهاند دکتور مجاور احمد زیار

 

 

807" height="1353" border="1" align="center" cellpadding="112" cellspacing="12">