پیام انجمن به مناسبت حلول سال نو ونوروزباستان

 

انجمن حقوقدانان افغان دراروپا بمناسبت حلول سال نو1390 هجری شمسی عمیق ترین مراتب مبارکباد وشادباش خویش را به پیشگاه مردم شرافتمند ، غیور ومستضعف افغانستان تقدیم داشته، قدوم روز نو،سال نو ونوروز باستان را برای مردم ووطن بلا کشیده ما خیرمقدم میگوید.   

 تجلیل شایسته ازنوروز باستان ، این عنعنه عالی وکهن مرز وبوم تاریخی ما وگرامی داشت از نوروزوسال نو، میراث عالی نیاکان و اجداد ما است که در سیروتطور تاریخ باعظمت،ازآریانائی کهن و خراسان باستان به افغانستان وتا امروزتداوم یافته است. باید این میراث بزرگ تاریخی و ملی خویش رابه مثابه روزبرادری ،برابری ،همبستگی ،وفاق ،دوستی محبت ،اخوت افغانی وبه خاطر ارج گذاری به مواریث فرهنگی وتاریخی پاسداری نمائیم.   آغاز سال نو به مفهوم آن است که یکسال دیگر به رنج والم بی پایان مردم ما  که معلول ومحصول مداخله خارجی است ، درجنگ ومصیبت که از پاکستان سازماندهی میگردد ورژیم آخندی ایران  « بالطایف الحیل » به آتش آن تیل میریزد  وازاثر سیایتهای کجدار ومریز آمریکاـ انگلیس ، افغانستان این خانه مشترک وتجزیه ناپذیر تمام اقوام ، قبایل ومردمان آن درموجودیت  یکصدو پنجاه هزار سرباز خارجی در سرانشیب سقوط قرار گرفته است.    افغانستان به اساس موقعیت خاص جیوپولوتیک وجیواستراتیژیک خویش نه تنها به مثابه قلب آسیا، بلکه به حیث عمده ترین معبرعبور به آسیائی میانه  « دام بدوش » است. ودرکشمکش آشکار وپنهان رقبائی عمده جیواکونومیک منطقوی وجهانی متضرر میگردد.    دراین راستا نبود یک دولت ملی ومشروع که به خصوص دروجود پارلمان سوپرارتجاعی کنونی آخرین میخ ها رابه تابوت مظاهر حداقل دموکراسی و حاکمیت قانون کوبیدند وآب را برآسیاب دشمنان میریزند، باید به صراحت اذهان نموداین درامه های مضحک که توسط دیپلوماسی اکروبات های انگلیس ـ امریکا تحقق مییبابد ، بزرگترین توهین به اقوام شریف ، باهم برادر و برابر افغانستان میباشد. واضع است که چنین پارلمان به درد امیال طرازاستعماری وکشانیدن کشور ما درمسیر اهداف خاص جیواکونومیک ناشی ازسیاست   « انرژی » میخورد.    بدین رو انجمن حقوقدانان افغان در اروپا مسئولیت تاریخی خود میداند که خطاب بمردم، به خصوص منوران وازجمله حقوقدانان افغان ابراز بدارد تا :  قبل ازهروقت دیگر به خاطرنعش آغشته بخون مادر وطن با مسئولیت در برابرمردم وتاریخ  با تعقل وجسارت صدای خویش را رساترسازید و پیگیرانه ازحق وحقوق مردم وکشورتان دفاع نمائید.

  مردم افغانستان حق دارند با این قربانی های فراوانی که داده ومیدهند و کشور شان نه تنها نطح جنگ سرد بود ، بلکه اکنون به حیث معبر ورود به آسیائی    میانه درمعرض اهداف خاص جیواکونومیک قدرتهای حریص الطماع            « پایپلستان جهان » با چنین سرنوشت دردناک مواجع میباشد .   درحالیکه مقد رات تاریخی ما کماکان بدست بیگانگان رقم میخورد باید مسئولانه وبادقت مشخص بسازیم که پاشنه آشیل ماهمانا بی اتفاقی و آفت کشنده نفاق است که روز بروزما را ضعیف ودستنگر اجانب ساخته و میسازد.  

  بدین رو بهترین تجلیل شایسته از نو روز باستان وسال نو عبارت از رفتن به جاده اتفاق میباشد  که ما بدین امید واری حلول سال نو را به فال نیک میگیریم و به همدیگرتبریک میگویم. وازبارگاهی خداوند متعال استدعا میداریم که :

 

این فرخنده فروردین وفرخ پیک نوروزی

نصیب ملت افغان ، سعادت باد و پیروزی

 

بااحترام

پوهاند دوکتور غلام سخی مصئون

رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا