Welcome to roshanak   به روشنک خوش آمدید   Welcome to roshanak به روشنک خوش آمدید     

 

باز هم از روایات و گو مگو های تاریخی - ادبی تا

موازین سانتیفیک زبانشناختی در مورد خاستگاه

. زبان پارسی دری ... پوهاند مجاور احمد زیار

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سزسشبشللسلhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Top