نشر آینده پیشکش میکند :

 

رمان ِ زنی از خوابگاه

شناسنامه  :

نام رمان :  زنی از خوابگاه  

نویسنده   : داکتر ببرک ارغند

 

 

 

 

 

         

 

                                          چاپ اول

تیراژ     : پنجصد نسخه

سال  و محل چاپ : 2014 ترسایی ، هالند

صفحه آرایی و طرح روی جلد:  نتالی جمال

 

نویسندۀ  در سر صفحۀ رمان مینویسد :

 

" ایکاش ما مردان زن آفریده میشدیم تا در برابر زنانِ کشورِ خود سر افگنده نمیبودیم "

 

زنی از خوابگاه پنجمین  رمانیست که داکتر ببرک ارغند در غربت آفریده  است . نشر آینده تاکنون  از ایشان  مجموعۀ داستان کوتاه شراره ، رمان ِدو جلدی لبخند ِ شیطان   و رمانهای قطور پهلوان مراد و اسپی که اصیل نبود، کفتربازان و سفرِ پرنده گان بی بال   را  به نشر رسانده است . برای این نویسندۀ  ژرفنگر ، پُرکار و زبر دست طول عمر آرزو میکنیم .

غرض دریافت این کتاب میتوانید به آدرسهای  زیر تماس حاصل نمایید .

babrak_a@hotmail.com

ayenda_org@yahoo.com