مجموعۀ داستانی شراره 

   نگینۀ دیگری بر انگشتر ادبیات داستانی ما

 

 

 

 

 

 

نام مجموعه  : شراره

نویسنده : ببرک ارغند

سال چاپ : 2012

صفحه آرایی و طرح روی جلد : نتالی ارغند جمال .

شامل سیزده داستان کوتاه : وسوم این که . . . ، آیینه و خنجر ، سازها و آوازها ، سایه   شاۀ پریان ، شب و تماشا ، شراره ، شهرِ شکسته ، کلیدِ هفتم   ، مرغِ آمین  ناصر، گربه و زنش   ،   یلدا   و در تاریکی

 این مجموعه از سوی نشر آینده به چاپ رسیده است .

 

داکتر ببرک ارغند از آن چهره های  رنگ خورده و یا باد آورده یی نیست که به ساده گی  بتوان درک و یا ردش نمود . درک اندیشه های وی فکر بلند میخواهد . آثار او قویترین و ظریفترین نقاشیها از دقایق و جزییات صحنه هاست  وچونان هنرمندانه ارایه میگردند که دیدنش خواننده را  شگفتزده میسازد .  آثار گرانبهای او  جایگاه ویژه یی  در ادبیات مادارد . وقتی آخرین رُمانش ( لبخند شیطان) را  به چاپ رساند ، دانشمندی نوشت : ببرک ارغند با آفرینش این رمان ادبیات داستانی امروز افغانستان زبان پارسی را در چنان جایگاهی قرار داد که هرگونه فرو رفت از این حد به منزلۀ یک عقب گرد خواهد بود .