زن در گیر عنعنات ناپسند

اینجا کلیک نمایید

سحر  ز هاتف غیبم   رسید مژده بگوش

که دور شاه شجاعست    می دلیر بنوش

شد آنکه   اهل نظر    برکناره   میرفتند

هزارگونه سخن دردهان و  لب خاموش

  

هشتم مارچ بازهم  فرا رسید و ما آنرا خجسته و پر میمنت میخواهیم و حلول مبارکش را  به تمام زنان جهان وبه ویژه زنان زجرکشیدۀ افغان تبریک و تهنیت میگوییم و با درد و دریغ یاد آور میشویم که شیر زنان دلیر کشورمان هنوز هم ? با وجود این همه دموکراسیهای وارده و لوکس ? در بند همان زنحیر قرون وسطایی اسارت  و بنده گی و ستم دوگانه به سر میبرند  . مبارزه بخاطر رهایی زن  از این همه بند ها وظیفۀ هر افغان با احساس و درد است .دانشمندی گفته است : « آزادی یک جامعه با  درجۀ آزادی زن  در آن جامعه اندازه میشود . » بیایید بخاطر بلند بردن این درجه از دل و جان بکوشیم تا باشد که زن افغان  نیزبا سربلندی و افتخار در صف سایر زنان پیشرفتۀ جهان قرار داشته باشد .

 

 

www.roshanak.nl

8 march 2008