عبدالله نایبی

"سفر پرنده گان ِ بیبال"

یا

خوشه های خشم " افغانی"

 

 

ا. پولاد

داکتر ببرک ارغندنویسندۀ ژرفنگر و فرا دست

 

احمدشاه عبادی

((ادب شناسی (( رمانِ سفرِ پرنده گان ِ بیبال

 

ربانی بغلانی

"بیمانندیهای رمان " سفر پرنده گان ِ بیبال

 

دستگیر نایل

«ساعتی با رمان : « سفر پرنده گان ِ بیبال

 

((سایت روشنک))

داکتر ببرک ارغند نویسندۀ فرا دست

 

ک. میثاق

نگاهی ِ داستان گونه بر رومانِ پُر آوازۀ « سفر ِ پرنده گانِ بی بال »