ببرک ارغند، نویسنده یی از محراق ...... در محراق
«پهلوان مراد...»ـ فریادی از ژرفای روستا های شمال

 

«ببرک ارغند»

و داستان «پهلوان مراد و اسپی که اصيل نبود»

 

 

سالار عزیز پور

«پهلوان مراد و اسپی که اصیل نبود»              

ربا نی بغلانی

:ع. نایبی

حمید عبیدی

چند نکته در مورد رمان « پهلوان مراد و اسپی که اصیل نبود»

دستگیر نایل

نگاهی به رمان ِ « پهلوان مراد و اسپی که اصیل نبود»

رُمان ((پهلوان مراد و اسپی که اصیل نبود)) یا خیزشی در گسترۀ ادبیات داستانی ما .... تهیه کننده: عطازی ، ژورنالیست با سابقۀ کشور

 

 

 

با << پهلوان مراد و اسپی که اصیل نبود >> سوار بر سمند تا ناکجاها... نیلاب موج سلام