Pablo Neroda

 

به آرامی آغاز به مردن می کنی ،اگر سفر نکنی ،اگر چیزی نخوانی

،اگر به اصوات زندگی گوش ندهی

،اگر از خودت قدردانی نکن

،زمانیکه خودباوری را در خودت بکشی

،وقتی نگذاری دیگران به تو کمک کنند

،اگر برده عادات خود شوی

...اگرهمیشه از یک راه تکراری بروی

،اگر روزمرگی را تغییر ندهی

،اگر رنگهای متفاوت به تن نکنی

،یا اگر با افراد ناشناس صحبت نکنی

،اگر از شور و حرارت

،از احساسات سرکش

و از چیزهایی که چشمانت را به درخشش وا میدارند

،و ضربان قلبت را تندترمی کنند

... دوری کنی

اگر برای مطمئن در نامطمئن خطر نکنی

،اگر ورای رویاها نروی

اگر به خودت اجازه ندهی

که حداقل یکبار در تمام زندگیت

....ورای مصلحت اندیشی بروی

!امروز زندگی را آغاز کن

!امروز مخاطره کن

! امروز کاری بکن

... نگذار که به آرامی بمیری