برگرته از سایت اینترنیتی ایران صدا

وجوه زیبایی شناسی داستان "ننه طاووس " 

ایران صدا: در این برنامه به بررسی داستان "ننه طاوووس" نوشته ببرک ارغند می پردازیم و کارشناس برنامه شما را با جنبه های زیبایی شناسی این داستان آشنا می کنند. شما را به شنیدن این برنامه دعوت می کنیم. /گروه فرهنگ وادب وهنر 

ببرک ارغند در سال 1332 خورشیدی در کابل به دنیا آمد. این نویسنده که دارای دکترا از کشور بلغارستان است، یکی از چهره های ادبیات داستانی افغانستان محسوب می شود. حال و هوای اغلب داستان های ببرک ارغند، مانند دیگر نویسندگان افغانستان حکایت نابسامانی ها و عقب نگه داشته شدن کشوری است که قابلیت رشد و نمو بیشتری دارد. همه نوشته ها وآثار او به حوزه مقاومت کشورش تعلق دارد. مقاومتی که به عقیده نویسنده ثمر بخش است و باید روز به روز به دامنه آن افزوده شود.

ببرک ارغند در داستان ننه طاووس مردمان روستایی را به تصویر می کشد، که در کشاکش جنگ بیش از آن که از بیم دشمنان بیمناک و نگران باشند بیشتر از اشرار و دزدان داخلی می ترسند.
ببرک ارغند نویسنده افغانی در داستان کوتاه «ننه طاووس» کوشیده است جنگ های داخلی افغانستان را برای مخاطب به تصویر بکشد. شما را به شنیدن صحبت های آقای جواد عاطفه درباره وجوه زیبایی شناسی داستان "ننه طاووس " دعوت می کنیم.

....بشنوید  

 

 

 

 

 

 

www.roshanak.nl